Stadgar för Ljudtekniska Sällskapet

Förslag till LTS årsmöte 2017-03-04

§ 1 Namn och adressort

Föreningens namn är Ljudtekniska Sällskapet, förkortat LTS. Adressorten är Stockholm. Namnet översätts på engelska till Swedish Audio Technical Society.

Föreningen är registrerad som ideell förening med organisationsnummer 802007-0325.
 
§ 2 Ljudtekniska Sällskapets syfte

Ljudtekniska Sällskapet är en ideell, från kommersiella intressen fristående förening med syfte att

• verka för ljudteknisk utveckling med högre återgivningskvalitet som mål
• uppmärksamma god, prisvärd och på annat sätt intressant ljudteknisk utrustning
• sprida kunskap om ljudteknik med stöd av objektivt verifierbara fakta om återgivning
• hjälpa medlemmarna att upptäcka musik och musikinspelningar av hög kvalitet
• bidra till en fri och öppen debatt om musik och ljudteknik såväl inom som utanför föreningen
• sprida kunskap om konsekvenserna av signalbearbetning vid musikproduktion och återutgivning av musikproduktioner.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap är öppet för fysiska och juridiska personer som stöder föreningens syfte. Medlemskap erhålls normalt genom att erlägga årsavgift vilken fastställs av styrelsen. Institutioner och andra juridiska personer kan få medlemstidningen enligt styrelsebeslut.

Medlemskap upphör då medlem begär utträde eller då årsavgift ej erlagts i tid.

Styrelsen kan föreslå kandidater för val till hedersmedlemmar. Årsmötet kan utse hedersmedlemmar enligt styrelsens förslag. Hedersmedlem betalar inte årsavgift.

Styrelsen kan utse fysiska eller juridiska personer till gratismedlemmar under begränsad tid, normalt ett år.

Medlem som motverkar Ljudtekniska Sällskapet kan genom styrelsebeslut uteslutas ur föreningen.

Medlemmar kan efter beslut av styrelsen bilda lokalavdelningar.

§ 4 Styrelse

Årsmötet ska välja ledamöter till Ljudtekniska Sällskapets styrelse. Styrelseledamot ska vara medlem i Ljudtekniska Sällskapet. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser vid konstitueringen vice ordförande och sekreterare, de sektioner som befinns lämpliga för verksamheten samt ansvariga för dessa sektioner.

Styrelsen kan även adjungera ledamöter. Adjungerade ledamöter har inte rösträtt i styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ordinarie ledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstning har den fungerande ordföranden utslagsröst.

Kassören ansvarar för att samtliga styrelseledamöter hålls kontinuerligt underrättade om Ljudtekniska Sällskapets ekonomiska situation. Ordföranden har det övergripande ansvaret för att kassören fullgör denna uppgift.

§ 5 Revisorer

Ljudtekniska Sällskapets räkenskaper ska granskas av två revisorer. Årsmötesdeltagarna ska välja revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska väljas årsvis. Räkenskapsåret motsvarar kalenderåret (den 1 januari till den 31 december).

Styrelsen ska överlämna revisionshandlingarna till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Senast två veckor före årsmötet ska revisorerna ha utfört sin revision, meddelat styrelsen eventuella brister i redovisningen, återlämnat handlingarna till styrelsen samt överlämnat revisionsberättelsen.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är den högsta beslutsnivån i Ljudtekniska Sällskapet. Beslut vid årsmötet fattas genom omröstning. Den tillträdande styrelsen ska inte delta i valet av revisorer och revisorssuppleanter. Medlemmar som är närvarande vid årsmötet är röstberättigade med en röst per person; en röst per medlemskap för juridiska personer. Årsmötet är beslutsmässigt om årsmöteskallelsen har utgått stadgeenligt.
 
Fullmaktsröstning är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring eller beslut om upplösning av Ljudtekniska Sällskapet (se § 9 och § 10). Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

Årsmötet ska hållas innan mars månads utgång. Styrelsen bestämmer årsmötesdatum. Kallelse till årsmötet ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast fem veckor före mötet. Protokoll från årsmötet ska publiceras i nästkommande nummer av medlemstidningen. Övriga handlingar från mötet ska på begäran tillhandahållas av styrelsen.

Motion till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor före årsmötet eller det extra årsmötet.

Följande punkter ska behandlas vid årsmötet:

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
8. Föredragning av resultat- och balansräkning
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Fastställande av resultat och resultatets disposition
12. Föredragning av valberedningens förslag till ny styrelse
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning och valberedningssuppleanter
18. Den avgående styrelsens förslag till budget för nästföljande verksamhetsår
19. Fastställande av budget
20. Behandling av motioner
21. Övriga frågor (av ej beslutande karaktär)
22. Mötet avslutas

§ 7 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte kan även hållas om minst femtio medlemmar inkommer med skriftlig begäran om detta till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. Mötet ska innehålla samma punkter 1-6 som vid ordinarie årsmöte samt därutöver beslutspunkt för det ärende som föranlett det extra årsmötet.

§ 8 Firmateckning

Ljudtekniska Sällskapets ordinarie styrelseordförande samt kassören tecknar var för sig Ljudtekniska Sällskapets firma.
 
§ 9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan fattas vid ett ordinarie årsmöte eller vid ett extra årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras minst tre fjärdedels majoritet vid omröstningen.

§ 10 Upplösning av Ljudtekniska Sällskapet

Upplösning av Ljudtekniska Sällskapet kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett årsmöte ska vara ordinarie. Förslag om upplösning ska skriftligen delges samtliga medlemmar senast tre månader före det första årsmöte som ska behandla frågan.

För beslut om upplösning av Ljudtekniska Sällskapet fordras minst tre fjärdedels majoritet vid de två årsmötena. Efter föreningens upplösning fördelas eventuella kvarvarande medel lika till samtliga medlemmar.